Pædagogiske læreplaner for Børnehuset Sct. Anna

Læreplanerne skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter der iværksættes for at nå målene i det daglige pædagogiske arbejde.

Det er de voksne, der har ansvaret for barnets liv; forældrene derhjemme og os som personale.
Med udgangspunkt i det enkelte barns udvikling, har vi mulighed for – med en målrettet indsats at opretholde og styrke barnets kompetence til at klare sig godt i dets videre liv. Vi vil i det følgende uddybe hvad og hvordan vi som institution har valgt at målrette denne indsats.

Dette gøres ved hjælp af de 6 læreplanstemaer:

 • Alsidig udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Kultur, æstetik og fællesskab
 • Natur, udeliv og science

Barnets alsidige personlig udvikling

Vi ønsker, at hvert barn skal:

 • Opleve at være værdifuldt både i sig selv og som en del af fællesskabet.
 • Inspireres til at udvikle fantasi og kreativitet.
 • Opleve succes i hverdagen.
 • Udvikle kompetencer til at lære at forstå og håndterer følelser.
 • Støttes i at kunne sætte grænser – sprogligt og kropsligt.

Vi vil som personale:

 • Tage udgangspunkt i det enkelte barn.
 • Være anerkendende i vores tilgang til barnet.
 • Hjælpe barnet til at sætte ord på egne følelser.
 • Skabe rum for fantasi og kreativitet.
 • Støtte barnet i at blive selvhjulpent.
 • Støtte barnet i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde.
 • Støtte barnet i at turde stå frem.

Sociale kompetencer

Vi ønsker at barnet:

 • Lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt.
 • Udvikler empati.
 • Lærer at udvikle og vedligeholde venskaber.
 • Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber.

Vi vil som personale:

 • Bevare en ordentlig omgangstone.
 • Være anerkendende.
 • Guide barnet i konflikthåndtering.
 • Være gode rollemodeller.
 • Motivere barnet til at knytte venskaber også på tværs af alder.
 • Lære barnet at ”samtale”.
 • Give barnet udfordringer.

Kommunikation og sprog

Sproget er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere, derfor skal barnet have mulighed for at udvikle sit sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
Vi ønsker at barnet:

 • Udfordres og støttes i at udvikle sin nysgerrighed og interesse for sprog og kommunikation.
 • Udfordres til at udtrykke sig gennem forskellige genrer fx mimik, kropssprog, skriftsprog, billedsprog, tegn og symboler samt talesproget.
 • Støttes i at udtrykke følelser, behov og meninger verbalt.
 • Udvikle sprogforståelse og et nuanceret talesprog.

Vi vil som personale:

 • Skabe et miljø hvor der er plads og rum til leg og daglige aktiviteter.
 • Sætte ord på handlinger.
 • Fortælle historier og tale om indholdet (dialogiske læsning).
 • Bruge musik/rytmik som udtryksform.
 • Være nuancerede i vores sprogbrug.
 • Være tydelig i krops og tale sprog.
 • Bruge rim og remser
 • Skabe rum for samtale hvor der både fortælles og lyttes, barn-barn og barn-voksen.

Krop, sanser og bevægelse

Vi ønsker at barnet:

 • Oplever glæde ved at bruge kroppen.
 • Støttes i at videreudvikle de motoriske færdigheder – både gennem leg og tilrettelagte aktiviteter.
 • Udfordres til at udforske omverdenen ved hjælp af sine sanser.
 • Have indsigt i kroppens betydning for sundhed.

Vi vil som personale:

 • Bruge sanglege og rytmik.
 • Lave aktiviteter der udfordrer motorikken – både fin og grov motorisk.
 • Give barnet indsigt i sundhed, kost og hygiejne.

Kultur, æstetik og fællesskab

Vi ønsker at barnet:

 • Får kendskab til og oplever forskellige traditioner.
 • Har adgang til forskellige redskaber og materialer.
 • Får kendskab til forskellige udtryksformer.
 • Bliver en del af et fællesskab.

Vi vil som personale:

 • Sørge for at vedligeholde vores traditioner og inddrage børnene aktivt i dette.
 • Bruge de kulturelle tilbud vi har i nærområdet.
 • Give børnene mulighed for at udtrykke sig ved hjælp af forskellige materialer.
 • Give børnene mulighed at udvikle sig kulturelt og æstetisk i fællesskab med andre.

Natur, udeliv og science

Vi ønsker at barnet:

 • Lærer at færdes og lege i naturen med respekt.
 • Udforsker og eksperimentere
 • Lærer at bruge sine sanser.
 • Oplever hvad der sker i naturen.

Vi vil som personale:

 • Lære børnene at værne om naturen.
 • Tage på ture i forskellige miljøer.
 • Motivere barnet til fordybelse og refleksion samt skabe et uderum der indbyder til dette.
 • Opfordre barnet til at bruge sanserne i naturen.
 • Tale om vejret og årstiderne.
 • Gøre brug af materialer fra naturen i pædagogiske aktiviteter.
 • Går foran i læren omkring naturen.